Banner

Servis Başvurusu Aydınlatma Metni

REPKON Makina ve Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Servis Başvurusu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:  

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Balibey Mah. Fabrika Sok. No.1 Şile, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 158899 sicil numarası ile kayıtlı Repkon Makina ve Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 

Ad, soyad, e-posta, telefon numarası ve bulunduğunuz ülke ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesi aracılığıyla iletmiş olduğunuz kategorilerdeki kişisel verileriniz, servis başvurunuzun değerlendirilmesi, başvurunuza istinaden sizinle iletişime geçilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi, müşteri ilişkileri yönetiminin sağlanması, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi ile Şirket’in saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile işlenmektedir.    

3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Başvuru konusunun kategorisine göre kişisel verileriniz talebinize ilişkin konunun değerlendirilmesi, iletişim talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ile Şirket’in saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ilgili grup şirketlerine ve ilgili şirket birimlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Şirketimiz’e yapmış olduğunuz servis başvurusu kapsamında internet sitesinde bulunan form aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, servis başvurunuza ilişkin olarak Şirket ile aranızdaki ticari ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve servise başvuru hakkınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebepleri ile toplanmaktadır.

5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda repkon@repkon.com.tr  e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz. 

Bilginize sunarız.

REPKON Makina ve Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

AÇIK RIZA METNİ

Servis başvurunuz ile paylaşarak sağladığınız kişisel verilerinizin REPKON Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından servis başvurunuzun değerlendirilmesi, başvurunuza istinaden sizinle iletişime geçilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi, müşteri ilişkileri yönetiminin sağlanması, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi ile Şirket’in saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine, diğer grup firmalarına aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca rızanızı rica ederiz.