Banner

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

REPKON Makina ve Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:  

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Balibey Mah. Fabrika Sok. No.1 Şile, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 158899 sicil numarası ile kayıtlı Repkon Makina ve Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası kategorilerindeki kişisel verileriniz ile doğum tarihi, eğitim durumu, iletişim bilgisi, iş deneyimi, ilgi alanları, ehliyet durumu, cinsiyet, askerlik durumu, referansa ilişkin üçüncü kişilere ait iletişim bilgileri, fotoğraf dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere özgeçmişinizde belirttiğiniz veya internet sitesi aracılığıyla iletmiş olduğunuz kendinizi tanıtıcı kategorilerdeki genel veya duruma göre özel nitelikli kişisel verileriniz, iş başvurunuzun grup şirketlerimiz için değerlendirilmesi, Şirketimiz’in insan kaynakları politikasının uygulanması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, başvurunuz nedeniyle sizinle iletişime geçilmesi ve ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi amacı ile işlenmektedir.    

3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Özgeçmişinizde yer alan yukarıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileriniz, iş başvurunuzun grup şirketlerimiz için değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, başvurunuz nedeniyle sizinle iletişime geçilmesi amacıyla grup şirketlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Şirketimiz’e yapmış olduğunuz iş başvurunuz kapsamında internet sitesinde bulunan form ve internet sitesi aracılığıyla göndermiş olduğunuz özgeçmişiniz ile elde edilen kişisel verileriniz, Şirket ile aranızdaki iş ilişkisinin kurulması ve devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve işe başvuru hakkınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebepleri ile toplanmaktadır.

5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda ik@repkon.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

REPKON Makina ve Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi